SFMOMA, Snøhetta expansion

Interior view of the new SFMOMA, designed by Snøhetta; image © Henrik Kam, courtesy of SFMOMA

Interior view of the new SFMOMA, designed by Snøhetta; image © Henrik Kam, courtesy of SFMOMA